Language
Login
 
Username
Password
 
 
เกี่บวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน
 พันธกิจ
 วัตถุประสงค์
 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
 
 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  มีนาคม : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

     1234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
   วันนี้
   กิจกรรม
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 15
ปีนี้มีคนเข้าชม : 104
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1576

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 

  แนวทางการตรวจสอบ (กรมบัญชีกลาง)
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
  วิธีการตรวจสอบขอมุลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอด
  แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
  การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS
  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  การตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการซื้อ จ้างในระบบ GFMIS
   
  ประชาสัมพันธ์สาระความรู้ (ที่ควรรู้เพิ่มเติม)
  กฎหมายระเบียบด้านสารสนเทศ
  ความรับรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
   
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
  ที่มาของการตรวจสอบภายใน
  มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2519
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2542
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 2546
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2551
  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
  แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
   
  แบบฟอร์มประเภทต่างๆ
  แบบฟอร์มเบิกจ่าย
  แบบฟอร์มใบลา
  แบบฟอร์มขอใช้รถในเขตกรุงเทพ
  แบบฟอร์มขอใช้รถนอกเขตกรุงเทพ
  แบบฟอร์มซ่อมสาธารณูปโภค
  แบบฟอร์มนำส่งจดหมาย
   
  รวมรูปภาพกิจกรรม


   
  รักษาการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
     นางสาวเพ็ญนภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์

  รักษาการ
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

   
  นักตรวจสอบภายในและการอบรม
   
   นางสาวชุลีรัตน์ อุไรรัตน์
   นางศรัญญา มฤทุสาธร
   นางสาวเพ็ญนภา ดำรงรัตน์นุวงศ์
   นางสาวพรวชิรา พันแสง
   นางสาวรัศมี อุดร
   
  การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
   
   แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
   การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 2559
   
  QR code
   
   
   
  เว็บอื่นๆที่น่าสนใจ
   
    สำนักงานคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
    การตรวจสอบภายในภาคราชการ
    ราชกิจจานุเบกษา
    ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.
    สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น
    กรมสรรพากร
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
  โทร. 02-544-8481 แฟกซ์.02-551-0427

  E-mail : audit@pnru.ac.th

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8481