Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอริยา ศรีม่วง
Chief Auditor