Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน