Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
นางสาวเพ็ญนภา ดำรงรัตน์นุวงศ์
10 สิงหาคม 2561

อบรม/สัมนาการตรวจสอบภายใน

1.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Fundamental 

2.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสุตร Intermediate Consulting

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Intermediate Performance and compliance

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสุตร Intermidiate Finance and Compliance

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสุตร Intermidiate Information Technology

6.อบรมหลักสูตร "การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS"

7.อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

8.อบรมหลักสูตร "การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบบัญชีและ รายงานการเงินในระบบ GFMIS"

9. อบรมโครงการบูรณาการการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบรมเพื่อเสริมความรู้ทั่วไป

1. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเฉลิมฉลอง 132 ปี

2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม "พระนครธรรม"

3. ​อบรมและฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

4. โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 2561