Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
นางสาวพรวชิรา พันแสง
10 สิงหาคม 2561

อบรม/สัมนาการตรวจสอบภายใน

1.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) ระดับ Fundamental 

2.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA)ระดับ Intermediate Information Technology 

3.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA)ระดับ Intermediate Performance

4.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสุตร Intermediate Consulting

5.อบรมหลักสูตร "การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS"

6.อบรมหลักสูตร "การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบบัญชีและ รายงานการเงินในระบบ GFMIS"

7.อบรมหลักสูตร "การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

8.สัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"

9. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

10.อบรมโครงการบูรณาการการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


อบรมเพื่อเสริมความรู้ทั่วไป

1. อบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม "พระนครธรรม"

3. อบรมและฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

4. โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 2561