Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าว
ข้อมูลทั่วไป

การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)
หนังสือแจ้งเวียนกรมบัญชีกลาง เรื่อง การกำหนดประเภทการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
Mike
รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
Mike
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด