Internal Audit Internal Audit
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐปี พ.ศ 2560
Mike
รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
Mike
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด